Schriftelijke vragen gesteld m.b.t. btw-vrijstelling PostNL

Hieronder de vragen:

Vragen van het lid De Liefde (VVD) en het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën over de btw-vrijstelling die geldt voor PostNL.

1) Bent u op de hoogte van de btw-vrijstelling die PostNL geniet op een deel van de pakketbezorging? 
2) Kun u uiteenzetten met welke redenen deze vrijstelling ooit tot stand is gekomen? 
3) Kunt u aangeven wat het aantal pakketten is dat verstuurd wordt met een btw-vrijstelling? Kunt u tevens aangeven welk deel van de totale pakketbezorging in Nederland het betreft en hoeveel btw-inkomsten de staat hierdoor derft?
4) Bent u van mening dat door de stevige concurrentie op de pakketpostmarkt deze specifieke btw-vrijstelling niet meer van deze tijd is? Zo nee, waarom niet?
5) Bent u met de VVD van mening dat deze specifieke btw-vrijstelling oneerlijke concurrentie op de markt voor pakketpost in de hand werkt?  
6) Bent u bereid in Europa de btw-vrijstelling op postpakketten aan te kaarten en toe te werken naar afschaffing van deze specifieke btw-vrijstelling?