Spreektekst VAO Biotechnologie dd. woensdag 3 juli 2013

Arnon Grunberg schrijft vandaag in de Volkskrant het volgende over genetische modificatie, en ik citeer:

“Toch lijkt mij fanatiek verzet tegen ggo’s feitelijk weerstand tegen de moderniteit, een seculiere religie. Of misschien een waan. Een van de meest voorkomende wanen is het geloof dat de eigen overtuiging heilzaam is voor de rest van de wereld.”

Voorzitter, diverse fracties van de Kamer hebben positief gereageerd op onderzoek naar de combikip. Ik vraag de staatssecretaris haar definitieve besluit over de kwalkip uit te stellen totdat de resultaten over de combikip bekend zijn. Als zij daar positief op reageert wil ik mijn collega Dikkers vragen haar motie tot die tijd aan te houden, zodat wij als Kamer in december tot een afgewogen besluit kunnen komen.

Ik vraag de staatssecretaris op gevoelige onderwerpen als genetische modificatie de Kamer eerder te informeren. De kwalkip lag namelijk al sinds 2012 op haar bureau, en de Kamer ontving slechts enkele dagen voor het overleg de informatie. Niet fijn. Graag een toezegging.

Tijdens het  AO hebben wij aandacht gevraagd voor de implementatie van het Nagoya protocol. Het baart ons zorgen dat de financiële gevolgen van dit verdrag nog steeds onduidelijk zijn. Daarom de volgende motie: 
 
De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Europese Commissie heeft voorgesteld het Nagoya Protocol in de Europese Unie te implementeren via een verordening;

Constaterende dat niet duidelijk is wat de financiële consequenties voor Nederland zijn als deze verordening wordt geïmplementeerd en dat Nederland voornemens is een financieel voorbehoud te maken tijdens de onderhandelingen;

Verzoekt de regering de Kamer te informeren zodra de financiële gevolgen van het voorstel bekend zijn en hierover met de Kamer van gedachten te wisselen en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten tijdens de onderhandelingen over het voorstel voor de EU-verordening;

En gaat over de tot de orde van de dag.

De Liefde