Wifi-tracking op de openbare weg niet toegestaan

Met wifi-tracking kunnen winkeliers bijhouden hoe lang klanten in hun winkel zijn, door welke gangpaden ze lopen en hoe vaak ze de winkel bezoeken.

Ook werd duidelijk uit de berichtgeving dat ook voorbijgangers op straat door de winkeliers ‘getrackt’ worden.

Wifi-tracking in winkels

De regering heeft in antwoord op mijn zorgen aangegeven dat het verzamelen van gegevens door middel van wifi-tracking wel kenbaar gemaakt moet worden aan de bezoekers van de winkel. Dat betekent dus dat duidelijk bij de ingang van de winkel vermeld moet worden: wij volgen u via wifi-tracking, of iets in die trant. Daar ben ik het mee eens en ik roep winkeliers die nu al gebruik maken van wifi-tracking op dat snel in orde te maken. En om misverstanden te voorkomen: een bordje ‘gratis wifi’ voldoet niet.

Wifi-tracking op straat

De VVD is tegen wifi-tracking op straat door winkeliers. De regering is dat met de VVD eens en geeft aan dat er geen rechtvaardiging is voor winkeliers om voorbijgangers op straat te tracken zonder hun toestemming.

Hieronder de Kamervragen van Bart de Liefde en Astrid Oosenbrug en de antwoorden van staatssecretaris Teeven.

2014Z01179

Vragen van de leden Oosenbrug (PvdA) en De Liefde (VVD) aan de ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over wifi-tracking door winkels (ingezonden 24 januari 2014)

1. Kent u het bericht “Wifi-tracking: winkels volgen je voetsporen”?   1)

Antwoord 1

Ja

Is het winkeliers toegestaan via wifi, bluetooth of op andere wijze gegevens (bijv. mac-adressen) van telefoons en andere apparaten van personen, die in hun winkel lopen, te verzamelen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3 Is het winkeliers toegestaan via wifi, bluetooth of op andere wijze gegevens (bijv. mac-adressen) van telefoons en andere apparaten van personen, die op straat langs hun winkel lopen, te verzamelen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat winkeliers door middel van wifi-tracking bijhouden en opslaan wie op straat langs hun winkel loopt zonder deze te betreden? Zo ja, wat gaat u daar aan doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2, 3 en 4

Eigenaren van winkels zijn vrij in het vaststellen van voorwaarden waaronder het publiek gerechtigd is de winkel te betreden, zo lang die voorwaarden redelijk zijn. Tegen deze achtergrond moet ook de verzameling van gegevens door middel van WiFi trackers worden gezien. Op grond van artikel 8, onder f, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kan de eigenaar van de winkel het verzamelen van deze gegevens aanmerken als een gerechtvaardigd eigen belang, wanneer dit belang opweegt tegen het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, waaronder het belang bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien het belang van de winkeleigenaar is gelegen in het vaststellen van het aantal bezoekers en het vaststellen van hun verplaatsingsgedrag in de winkel, zonder dat in combinatie daarmee andere persoonsgegevens worden verwerkt, is voorstelbaar dat dit belang in concreto als redelijk kan worden aangemerkt. Daarbij geldt overigens dat ingevolge de artikelen 33 en 34 van de Wbp kenbaarheid aan de verwerking van persoonsgegevens moet worden gegeven.

Dit alles kan anders liggen wanneer ook de gegevens van passanten op de openbare weg worden verwerkt. In dat geval ontbreekt de mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan toegang tot en verblijf in een winkel en is voor de rechtvaardiging van de verzameling van persoonsgegevens toestemming vereist. De Minister van Economische Zaken heeft tijdens het algemeen overleg met uw Kamer op 12 februari j.l. aangegeven dit vraagstuk te zullen bespreken met het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Deelt u de mening dat winkels duidelijk aan klanten kenbaar moeten maken dat zij mac-adressen of andere identificerende kenmerken verzamelen van hun klanten? Welke vorm moet deze notificatie volgens u hebben? Wat adviseert het College bescherming persoonsgegevens (Cbp)?

Antwoord 5

Ik verwijs naar mijn antwoord op de vragen 2 tot en met 4. De kennisgeving dat er gegevens worden verzameld moet voldoende duidelijk zijn. Er is geen vaste vorm voorgeschreven.

Bent u bereid het Cbp te vragen onderzoek te doen naar en advies uit te brengen over wifi-tracking door winkels? Zo nee, waarom niet?

 Antwoord 6

Zoals aangegeven in mijn antwoord op de vragen 2, 3 en 4 zal de Minister van Economische Zaken dit vraagstuk bespreken met het CBP.

1) http://tweakers.net/reviews/3385/wifi-tracking-winkels-volgen-je-voetsporen.html