Kamervragen over frauderende postbodes

Aanleiding voor deze vragen waren berichten in de media over postbodes die verdacht worden van fraude met belastinggeld.

De postbodes onderschepten brieven van mensen die recht hadden op teruggave van een bepaald bedrag door de fiscus. Vervolgens vulden zij hun eigen rekeningnummer in op de acceptgirokaart en stuurden deze terug naar de Belastingdienst. Op deze manier hebben zij zo'n 3,5 top onterecht belastinggeld ontvangen.

Wij vragen ons af hoe dit heeft kunnen gebeuren, en hoe de bewindspersonen er in de toekomst voor willen gaan zorgen dat dit niet meer kan gebeuren. Zie hieronder de vragen die wij aan beide bewindspersonen gesteld hebben.

Vragen van de leden De Liefde, Neppérus en Litjens (allen VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën over fraude met vertrouwelijke gegevens die per reguliere post verzonden worden (ingezonden 25 april 2014)

1 Kent u het bericht ‘Postbodes opgepakt vanwege fraude met belastinggeld’? (zie: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/postbodes-opgepakt-vanwege-fraude-met-belastinggeld

2 Hoe vaak wordt misbruik gemaakt van vertrouwelijke gegevens die met de post worden verstuurd? Hoe vaak betreft het fraude met gegevens afkomstig van overheidsinstanties? Bent u in het bezit van overzichten daarvan? Is er sprake van een trend?

3 Wie is er verantwoordelijk en aansprakelijk voor de (gevolg-)schade van frauduleus handelen ten gevolge van bijvoorbeeld onjuiste postbezorging? Welke directe financiële kosten komen voor rekening van de staat en hoe groot zijn die kosten? Hoe groot zijn de overige administratieve lasten?

4 Wat is uw risicoanalyse ten aanzien van het, door bijvoorbeeld de  Belastingdienst, het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV), gemeenten en waterschappen, gelijktijdig vermelden van naam, adres, aanslagnummer, subjectnummer, bankrekeningnummer (IBAN) en/of burgerservicenummer (BSN) van de geadresseerde? In welke situaties is het noodzakelijk al deze informatie in één brief of aanslag op te nemen?

5 In hoeverre ziet u mogelijkheden om nog dit jaar met de Belastingdienst, UWV, gemeenten en waterschappen tot afspraken te komen om de hoeveelheid vertrouwelijk gegevens die via de reguliere post wordt verzonden aanzienlijk te verminderen? Welke mogelijkheden ziet u om met genoemde organisaties nog dit jaar tot afspraken te komen om de vertrouwelijke gegevens die toch nog via de reguliere post verzonden moeten worden zoveel mogelijk in separate brieven te verzenden? In hoeverre zou dit de kans op fraude verder verkleinen?

6 Is het waar dat er gemeenten zijn die in de aanslag van de gemeentelijke belastingen geen BSN van de belastingplichtige vermelden? Welke gemeenten zijn dat en vindt u dat deze gemeenten het goede voorbeeld geven? In hoeverre verkleint dit het risico op fraude? Is dit een voorbeeld voor andere gemeenten? Zo ja, bent u bereid deze werkwijze te bevorderen?  

7 In hoeverre is het mogelijk om bepaalde vertrouwelijke informatie in bepaalde risicogebieden per koerier thuis te bezorgen, net zoals gebeurt bij DigiD? 

8 Welke andere mogelijkheden ziet u verder nog om fraude met vertrouwelijke gegevens rondom de postbezorging te voorkomen of aan te pakken? Zo ja, bent u bereid om die in te voeren? Zo nee, waarom niet?